Galt - logo

Ceny transferowe

Czym są ceny transferowe?

Ceny transferowe są cenami, po których przedsiębiorstwo sprzedaje towary lub dobra niematerialne lub świadczy usługi podmiotom powiązanym. Podatnicy powinni rozliczać się rynkowo, w przeciwnym razie organy podatkowe mogą doszacować zaniżony dochód z tytułu zawyżonych kosztów albo z tytułu zaniżonych przychodów. Proces ten obrazuje poniższy graf (przykład dla świadczonych usług):

 

ceny_transferowe_mobile ceny_transferowe_desktop

 

Nasze usługi

W zakresie cen transferowych proponujemy Państwu następujące usługi:

  • Przygotowywanie dokumentacji cen transferowych.
  • Przygotowywanie studiów porównawczych (kliknij po więcej informacji).
  • Przegląd posiadanej przez Państwa dokumentacji cen transferowych w celu zbadania jej poprawności i kompletności.
  • Pomoc w restrukturyzacji rozliczeń w grupie powiązanych podmiotów.
  • Opracowanie polityki cen transferowych w grupie powiązanych podmiotów.
  • Pomoc w opracowaniu wewnętrznych procedur obiegu dokumentów w grupie, tak aby ułatwić Państwu kompletowanie dokumentacji (szczególnie ważne w kontekście nowego wymogu oświadczenia o posiadaniu dokumentacji).
  • Pomoc i/lub reprezentowanie spółki podczas kontroli podatkowej w zakresie cen transferowych.

Zmiany w przepisach o cenach transferowych

Z dniem 1 stycznia 2017 r. w życie wchodzą szerokie zmiany w zakresie cen transferowych. Jedną z wprowadzanych zmian będzie obowiązek sporządzania analizy porównawczej (tzw. studium porównawczego) po przekroczeniu pewnego progu przychodów lub kosztów. Jest to nowość w polskich przepisach podatkowych, ponieważ do tej pory termin ten nie pojawiał się w przepisach dotyczących cen transferowych, a sposoby przygotowania studium porównawczego wynikały jedynie z praktyki. Warto podkreślić, że nawet jeżeli studium porównawcze w danym przypadku nie jest obowiązkowe, to i tak warto je sporządzić, ponieważ stanowi skuteczną obronę przed zakusami organów podatkowych zmierzającymi do zakwestionowania rynkowości danej transakcji. Organy podatkowe mogą bowiem szacować rynkowość transakcji z podmiotem powiązanym nawet wtedy, gdy spółka nie przekroczyła progów obligujących ją do sporządzania dokumentacji cen transferowych (a w szczególności studium porównawczego).

Analiza danych porównawczych to nie jedyna nowość, którą wprowadzają przepisy o cenach transferowych w 2017 roku. Zmienione przepisy wprowadzają nowe obowiązki dokumentacyjne oraz sprawozdawcze. Inne niż dotychczas będą też progi wartościowe dla transakcji jak i rodzaje wymaganych dokumentów, które będą zależały od skali działalności podmiotu.

Sprawdź obowiązki dokumentacyjne

Czym jest studium porównawcze?

Studium porównawcze jest badaniem statystycznym danych finansowych, mającym na celu określenie rynkowego poziomu cen charakterystycznych dla danego typu transakcji.

Studium porównawcze znacznie ogranicza ryzyko sporu z organem podatkowym co do rynkowego poziomu cen ustalonych między podmiotami powiązanymi, co mogłoby prowadzić do szacowania dochodu przez organy podatkowe. Studium stanowi dowód pozwalający wykazać w toku postępowania podatkowego rynkowość zysku osiąganego z danych transakcji zawieranych pomiędzy podmiotami powiązanymi.

W ramach świadczonych przez nas usług przygotowujemy studia porównawcze.

Jeżeli chcieliby Państwo wstępnie zorientować się, czy ceny stosowane w Państwa transakcjach z podmiotami powiązanymi są rynkowe, zapraszamy do skorzystania z naszego kalkulatora rynkowości cen transferowych.

Kalkulator rynkowości cen transferowych

 

Baza wiedzy - Ceny transferowe

Podatki z Galt Tax: Nowa interpretacja ogólna dotycząca przepisów o cenach transferowych

ceny transferowe, 08/02/2018

W dniu 24 stycznia 2018 roku Ministerstwo Finansów wydało interpretację ogólną dotyczącą przepisów o cenach transferowych. Zgodnie z zaprezentowanym przez MF stanowiskiem, „w celu ustalenia obowiązku sporządzenia dokumentacji podatkowej podatnik jest zobowiązany do odniesienia progów transakcyjnych […] do wartości stanowiącej sumę wartości transakcji jednego rodzaju lub innego zdarzenia jednego rodzaju zawartej z poszczególnymi podmiotami powiązanymi, […]

Czytaj dalej

Niektórzy członkowie grup kapitałowych mają obowiązek złożyć nowy formularz CBC-P już do końca października 2017

ceny transferowe, 19/10/2017

Członkowie międzynarodowych grup kapitałowych, których roczne skonsolidowane przychody przekraczają 750 mln euro a ich rok sprawozdawczy zakończył się 31 grudnia 2016, powinni złożyć formularz CBC-P już do końca października 2017 r. Ustawa z dnia 9 marca 2017 r. o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami wprowadziła przepisy dotyczące składania raportu Country-By-Country. Jednocześnie zostały uchylone przepisy […]

Czytaj dalej

Podatki z Galt Tax: Rozporządzenia doprecyzowujące nowe wymogi dla dokumentacji cen transferowych wchodzą jutro w życie (03.10.2017)

ceny transferowe, 02/10/2017

Wchodzące w życie 3 października rozporządzenia* zawierają między innymi szczegółowy opis elementów dokumentacji krajowej (local file), dokumentacji grupowej (master file) oraz analizy danych porównawczych (benchmark), a więc nowe dokumentacje, które niektórzy przedsiębiorcy muszą przygotować już za rok 2017. Rozporządzenia uzupełniają przepisy o cenach transferowych obowiązujące od 1 stycznia 2017 r. Wskazówki jakie znajdują się w […]

Czytaj dalej