Galt - logo

Mediacje w sprawach pracowniczych

prawo

Nowelizacja Kodeksu pracy ma nakładać na pracodawców obowiązek informacyjny, polegający na poinformowaniu pracowników, w sposób przyjęty w danym zakładzie pracy, o możliwości pozasądowego rozwiązania konfliktu: wszczęcia postępowania pojednawczego, jeżeli u pracodawcy działa komisja pojednawcza lub mediacji, na podstawie zawartej z pracodawcą umowy o mediację. Oba z powyższych sposobów rozwiązywania sporów, a także możliwość arbitrażu w sprawach pracowniczych, istnieją także obecnie, jednak zwiększenie świadomości stron stosunku pracy w tym zakresie może przyczynić się do ich częstszego stosowania.

Na szczególne wskazanie w tym względzie zasługuje mediacja, łączy bowiem ona w sobie zalety arbitrażu, takie jak szybkość i poufność, a dodatkowo zapewnia odformalizowanie i mniejsze koszty postępowania. Co istotne, zainicjowanie mediacji – w przeciwieństwie do postępowania pojednawczego – jest możliwe także przez pracodawcę.
Mediacja w sprawach pracowniczych jest atrakcyjnym sposobem na rozwiązanie sporu dla obu stron stosunku pracy. Dzięki poufności zapewnianej w mediacji pracodawca może zapobiec eskalacji konfliktu i jego negatywnemu oddziaływaniu na resztę załogi i otoczenie pracodawcy (kontrahentów, inwestorów). Obecność mediatora pozwala z kolei zniwelować dysproporcję stron, występującą w relacji pracowniczej. Ponadto obie strony zachowują wpływ na sposób rozwiązywania sporu, którego brak w postępowaniu sądowym czy arbitrażowym. Powoduje to, że pracownik zachowuje poczucie bezpieczeństwa, zwłaszcza że skorzystanie z mediacji nie wyklucza wszczęcia postępowania sądowego.

Zachęcamy do lektury całości artykułu autorstwa ekspertki Galt Katarzyny Kamińskiej oraz Anny Wąsowskiej z kancelarii mediacyjnej Mediatrix na portalu magazynu Benefit.


Wróć do listy