Galt - logo

Nowy zakres informacyjny przygotowanych dokumentacji (cz. 3)

ceny transferowe

Od 1 stycznia 2017 r. zakres informacyjny dokumentacji cen transferowych będzie uzależniony od wartości przychodów lub kosztów osiągniętych przez firmę w poprzednim roku podatkowym.

1 stycznia 2017 roku zaczną obowiązywać kolejne przepisy znowelizowanych ustaw o podatku dochodowym od osób fizycznych i o podatku dochodowym od osób prawnych. Istotne zmiany w przepisach obejmują regulacje dotyczące cen transferowych. Nie oznacza to jednak, że wszystkie nowości będą miały zastosowanie wraz z wejściem w życie znowelizowanych przepisów. Warto więc upewnić się, od kiedy faktycznie nowe przepisy w tym zakresie obowiązują.

 Zgodnie z nowymi przepisami podatnicy, którzy w poprzednim roku podatkowym osiągnęli przychody lub ponieśli koszty o wartości co najmniej 10 milionów euro, będą zobowiązani przygotować studium porównawcze (benchmark).

Benchmark jest opisem analizy danych podmiotów niezależnych lub danych ustalonych z podmiotem niezależnym, uznanych za porównywalne do warunków ustalonych w transakcjach lub innych zdarzeniach.

Obecnie obowiązujące przepisy nie wymagają od podatnika przygotowania takiego studium. Dotychczas było ono jedynie dodatkowym uzasadnieniem rynkowości transakcji dołączonym do dokumentacji.

Nowelizacja wprowadza wymagane elementy studium. Zgodnie z ustawą analiza danych porównawczych powinna zawierać dane porównywalne o podmiotach mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli dane są dostępne dla podatnika. Z doświadczenia, wynika, że większość podmiotów, jest dobrze zorientowana na rynku, w którym działa. Podatnicy znają ceny i są w stanie oszacować przybliżone marże stosowane przez konkurencję. Niemniej jednak, nie zawsze wiedza ta obejmuje całe terytorium Polski. Dodatkowo, dane porównywalne w skali całego kraju są dostępne zwykle dopiero w kolejnych latach. Z tego względu wykonanie analizy porównawczej przez podatników we własnym zakresie będzie w wielu przypadkach bardzo utrudnione.

Benchmark podlega aktualizacji nie rzadziej niż co 3 lata, chyba że zmiana warunków ekonomicznych w stopniu znacznie wpływającym na analizę uzasadniać będzie dokonanie przeglądu w roku zaistnienia tej zmiany.

Benchmark, podobnie jak dokumentację podatkową, podatnik będzie miał obowiązek przedłożyć na wezwanie organu podatkowego w terminie 7 dni.

W przypadku braku danych do przeprowadzenia analizy danych porównawczych, podatnik załącza do dokumentacji podatkowej opis zgodności warunków transakcji oraz innych zdarzeń, ustalonych z podmiotami powiązanymi, z warunkami, które ustaliłyby między sobą niezależne podmioty.

Przepisy dotyczące obowiązkowego studium porównawczego wchodzą w życie 1 stycznia 2017 roku, co oznacza, że będzie ono wymagane wraz z deklaracją podatkową w marcu 2018 roku (przy założeniu, że rok podatkowy spółki jest zgodny z rokiem kalendarzowym).

Zapraszamy do zapoznania się z dalszymi artykułami na temat innych zmian z zakresu cen transferowych.


Wróć do listy