Galt - logo

Omówienie zmian w ustawie o CIT od 2018 r. – cz. 1 z 4

podatki

Ściągnij zbiór zmian w formie tabeli PDF klikając w poniższy link:
Zmiany w ustawie o CIT od 2018 r_cz. 1 z 4

OMÓWIENIE ZMIAN

Podatkowa grupa kapitałowa – zmiana warunków funkcjonowania oraz rozliczeń po utracie statusu PGK.

Od 1 stycznia 2018 r. obniżeniu ulegnie:

  1. wysokość kapitału zakładowego jaki muszą posiadać spółki tworzące PGK,
  2. wysokości bezpośredniego udziału, jaki spółka dominująca musi posiadać w kapitale spółek zależnych,
  3. poziom dochodowości PGK.

Według nowych zasad umowa PGK będzie podlegała zgłoszeniu przez spółkę dominującą do naczelnika urzędu skarbowego na co najmniej 45 dni przed rozpoczęciem roku podatkowego przyjętego przez PGK.

Istotne zmiany dotyczą skutków naruszenia warunków funkcjonowania PGK.

Złamanie przez PGK warunków jej funkcjonowania skutkuje utratą przez nią statusu PGK oraz obowiązkiem rozliczenia się z podatku CIT przez każdą ze spółek uprzednio wchodzących w skład PGK za ostatnie dwa lata poprzedzające dzień utraty statusu PGK.

Wyłączenie obowiązku sporządzania dokumentacji cen transferowych pomiędzy spółkami tworzącymi PGK.

Ustawodawca podkreślił, że obowiązek sporządzania dokumentacji cen transferowych stosowany będzie wyłącznie do transakcji lub innych zdarzeń dokonanych między spółkami tworzącymi PGK a podmiotami powiązanymi z tymi spółkami niewchodzącymi w skład takiej grupy.

Równocześnie uchylono przepis na podstawie którego spółki tworzące PGK mogły dotychczas ustalać między sobą warunki transakcji odbiegające od warunków rynkowych. Zmiana ta umożliwi organom podatkowym szacowanie do wartości rynkowej dochodów z transakcji zawieranych pomiędzy spółkami wchodzącymi w skład PGK.

Rozszerzenie klauzuli nieruchomościowej.

Nowelizacja ustawy o CIT poszerza obecny zakres stosowania tzw. klauzuli nieruchomościowej. Zmiany dotyczą innych niż zbycie udziałów/akcji zdarzeń, których przedmiotem są udziały/akcje tzw. spółki nieruchomościowej, tj. spółki, której co najmniej 50% wartości aktywów, bezpośrednio lub pośrednio, stanowią położone w Polsce nieruchomości lub prawa do takich nieruchomości. Za zdarzenia, które generują dochód (przychód) u nierezydenta należy uznać  umorzenie udziałów, wystąpienia ze spółki osobowej będącej podatnikiem, zmniejszenie udziału kapitałowego w takiej spółce lub likwidację osoby prawnej. Zdaniem ustawodawcy ekonomiczny skutek tych zdarzeń jest bowiem analogiczny do zbycia udziałów/akcji spółki nieruchomościowej.

Wyodrębnienie nowego źródła przychodów w postaci zysków kapitałowych oraz rozdzielenie dochodów uzyskiwanych z tego źródła od pozostałych dochodów podatnika.

Jedną z najistotniejszych zmian w ustawie o CIT jest wyodrębnienie nowego źródła przychodów w postaci zysków kapitałowych oraz rozdzielenie dochodów uzyskiwanych z tego źródła od pozostałych dochodów podatnika. Przedmiotem opodatkowania będzie suma dochodów uzyskanych z odrębnych źródeł przychodów, tj. dochodów z zysków kapitałowych oraz pozostałych dochodów podatnika.

Nowe przepisy w praktyce uniemożliwią podatnikom sumowanie straty z jednego źródła przychodów z dochodem uzyskanym z drugiego źródła. Opodatkowaniu CIT podlegać będzie uzyskany z jednego źródła dochód, bez pomniejszania go o stratę poniesioną w drugim źródle przychodów.

W ciągu pięciu kolejnych lat podatkowych, podatnik będzie mógł obniżyć swój dochód osiągnięty ze źródła dochodów (przychodów), o wysokość straty poniesionej w poprzednim roku podatkowym tylko z tego źródła dochodów (przychodów).

Wyłączenie spod reżimu cen transferowych podmiotów, których wspólnym udziałowcem jest Skarb Państwa lub jednostka samorządu terytorialnego.

Wyłączenie stosowania przepisów o cenach transferowych i obowiązku dokumentowania tych cen w przypadku tych podmiotów, u których czynnikiem decydującym o uznaniu je za „podmioty powiązane” jest fakt, że udziały (akcje) w tych podmiotach posiada Skarb Państwa lub jednostka samorządu terytorialnego (jak również branie udziału przez Skarb Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego w zarządzaniu lub kontroli nad tymi podmiotami). Korzystna dla części podatników zmiana będzie obowiązywała od 1 stycznia 2017 r. Niemniej jednak zwracamy uwagę na fakt, że do transakcji zawieranych przez dwie spółki Skarbu Państwa będzie stosowany art. 14 ustawy o CIT, umożliwiający organom podatkowym szacowanie przychodów ze zbycia rzeczy i innych praw (oraz świadczenia usług) do wartości rynkowej.

 


Wróć do listy