Galt - logo

Omówienie zmian w ustawie o CIT od 2018 r. – cz. 2 z 4

podatki

Ściągnij zbiór zmian w formie tabeli PDF klikając w poniższy link:
Zmiany w ustawie o CIT od 2018 r_cz. 2 z 4

Skutki wniesienia wkładu pieniężnego do spółek kapitałowych

Od 1 stycznia 2018 r. wniesienie wkładu pieniężnego do spółki kapitałowej będzie skutkowało powstaniem przychodu po stronie wnoszącego. Przychodem będzie wartość wkładu określona w statucie lub umowie spółki, a w razie ich braku wartość wkładu określona w innym dokumencie o podobnym charakterze. Niemniej jednak w znowelizowanych przepisach brak informacji jak rozliczane będą koszty uzyskania przychodu z tego tytułu.

Możliwość szacowania wartości usług

Zmiana dokonana w art. 14 ust. 1 Ustawy o CIT polega na rozszerzeniu możliwości stosowania tego przepisu na przychody z tytułu świadczenia usług. Tym samym wprowadzono regulację umożliwiającą organom podatkowym szacowanie wartości transakcji świadczenia usług, jeśli cena bez uzasadnionych przyczyn ekonomicznych znacznie odbiega od wartości rynkowej.

Dodanie klauzuli uzasadnienia ekonomicznego dla aportu przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części.

Zwolnienie z opodatkowania CIT aportu przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części nie będzie stosowane, jeżeli celem wniesienia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części będzie uniknięcie lub uchylenie się od opodatkowania.

Domniemywa się, że głównym lub jednym z głównych celów aportu przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części jest uniknięcie lub uchylenie się od opodatkowania, jeżeli czynność ta nie zostanie przeprowadzona z uzasadnionych przyczyn ekonomicznych.

Opodatkowanie nieodpłatnego zbycia rzeczy i praw na rzecz podmiotów powiązanych

Zgodnie ze znowelizowanymi przepisami w momencie nieodpłatnego zbycia rzeczy lub praw majątkowych (bez świadczenia usług), na rzecz podmiotu powiązanego, w którym podatnik posiada udział w wysokości co najmniej 95%, u tego podatnika powstanie przychód podatkowy. Wprowadzona zmiana umożliwi również organom podatkowym szacowanie wysokości tego przychodu do wysokości wartości rynkowej.

Podział przez wydzielenie

Od 1 stycznia 2018 r. będzie obowiązywała regulacja wskazująca, że przy podziale majątku spółki (niestanowiącego zorganizowanej części przedsiębiorstwa) koszt uzyskania przychodu ustala się od wartości stanowiącej nadwyżkę wartości emisyjnej udziałów (akcji).

Wyłączenie z kosztów nagród z zysku

Od 1 stycznia 2018 r. kwoty wypłacone tytułem podziału wyniku finansowego (zysku netto) nie będą stanowiły dla podatnika kosztu uzyskania przychodu.

Zmiana regulacji dotyczących tzw. niedostatecznej kapitalizacji

Przepisy o tzw. niedostatecznej kapitalizacji obowiązujące do końca 2017 r. stosowane są wyłącznie w sytuacji, w której podatnik otrzymuje dofinansowanie od podmiotów powiązanych. Od 1 stycznia 2018 r. ograniczenia w zaliczaniu do kosztów uzyskania przychodów kosztów tzw. finansowania dłużnego stosowane będą również w przypadku otrzymywania dofinansowania od podmiotów niepowiązanych. Jednocześnie rozszerzono definicję kosztów finansowania dłużnego o m.in.: odsetki, prowizje, premie, część odsetkową raty leasingowej, kary i opłaty za opóźnienie w spłacie.

Podatnik będzie mógł zaliczyć do kosztów podatkowych nadwyżkę kosztów finansowania dłużnego jedynie do wysokości 30% wyniku finansowego podatnika przed uwzględnieniem odsetek, opodatkowania i amortyzacji. Limit ten zatem odwołuje się do wskaźnika określanego jako EBITDA i będzie miał zastosowanie do nadwyżki kosztów finansowania dłużnego ponad 3 mln zł.

Koszty finansowania dłużnego wyłączone w danym roku podatkowym z kosztów podatkowych będą mogły być uznane za koszt podatkowy w następnych latach podatkowych, zgodnie z zasadami i w ramach limitu, określonego za te lata.

Omówiona powyżej zmiana wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r. Jednocześnie, w przypadku odsetek od kredytów (pożyczek) – jeżeli kwota kredytu (pożyczki) została faktycznie wypłacona przed 1 stycznia 2018 r. – stosowane będą dotychczasowe przepisy. Niemniej jednak stosowanie starych przepisów będzie możliwe jedynie do 31 grudnia 2018 r.

Ograniczenie możliwości zaliczenia do kosztów wydatków na niektóre usługi niematerialne

Ograniczenia dotyczą m.in. wydatków na usługi doradcze, reklamowe, opłaty i należności za korzystanie z niektórych WNiP (m. in. znaków towarowych) poniesionych bezpośrednio lub pośrednio na rzecz podmiotów powiązanych oraz mających siedzibę w „rajach podatkowych”. W przypadku jednak gdy pomiędzy podmiotami powiązanymi zostało zawarte porozumienie cenowe APA ograniczenia te nie będą miały zastosowania.

Podatnicy bez ograniczenia będą mogli zaliczyć do kosztów podatkowych wydatki dotyczące objętych regulacją usług jedynie do 3 mln zł. Ponad tę kwotę zaliczeniu do kosztów podatkowych podlegają jedynie wydatki w wysokości do 5% wskaźnika EBITDA (wartość zysku operacyjnego powiększonego o amortyzację).


Wróć do listy