Galt - logo

Omówienie zmian w ustawie o CIT od 2018 r. – cz. 3 i 4 z 4

podatki

Ściągnij zbiór zmian w formie tabeli PDF klikając w poniższy link:
Proponowane zmiany w ustawie o CIT od 2018 r. cz. 3 i 4 z 4

Podwyższeniu z 3 500 zł do 10 000 zł uległ próg jednorazowej amortyzacji.

Amortyzacja WNIP

Kolejne zmiany w ustawie o CIT mają na celu ograniczenie wysokości zaliczanych przez podatników do kosztów odpisów amortyzacyjnych od niektórych WNIP oraz wydatków z tytułu korzystania z opłat i należności licencyjnych, w sytuacji gdy uprzednio te WNIP lub prawa były własnością podatnika, a następnie zostały przez niego zbyte – do wysokości przychodu uzyskanego z ich pierwotnego zbycia.

Zmiana zasad opodatkowania zagranicznych spółek kontrolowanych (CFC)

W zakresie CFC najistotniejsza zmiana dotyczy wprowadzenia efektywnej zamiast nominalnej stawki podatku, jako kryterium oceny CFC. Znowelizowana ustawa wprowadza również nowy katalog dochodów uznawanych za podlegających CFC. Obok typowo pasywnych dochodów z odsetek czy dywidend, na uwagę zasługują dochody osiągane przez spółkę zagraniczną z „transakcji z podmiotami powiązanymi w przypadku gdy spółka nie wytwarza w związku z tymi transakcjami wartości dodanej pod względem ekonomicznym lub wartość ta jest znikoma” oraz z działalności ubezpieczeniowej czy bankowej. Pozostałe zmiany dotyczą zakresu procentowego posiadanych udziałów (było 25% jest 50%), progu osiąganych przez CFC kwalifikowanych dochodów w stosunku do pozostałych dochodów (było 50% jest 33%), doliczenia do posiadania udziałów w podmiocie również udziałów posiadanych w spółce przez inne podmioty powiązane.

Wprowadzenie minimalnego podatku od nieruchomości komercyjnych

Od 1 stycznia 2018 r. będzie obowiązywał minimalny podatek CIT płacony w odniesieniu do niektórych nieruchomości komercyjnych. Zgodnie z założeniami podatek będzie obejmował budynki biurowe, centra handlowe, domy towarowe, sklepy i inne budynki handlowo-usługowe o wartości początkowej przekraczającej 10 mln zł. Podstawę opodatkowania stanowić będzie wartość początkowa środka trwałego,  pomniejszona o kwotę 10 mln. Podatek płatny będzie miesięcznie, a jego stawka wyniesie 0,035%, co w skali roku oznacza zobowiązanie podatkowe na poziomie ok. 0,42% wartości nieruchomości. O zapłacony podatek podatnicy będą mogli pomniejszyć zaliczki na podatek dochodowy oraz uwzględnić je następnie przy obliczaniu rocznego zobowiązania podatkowego.

Dostosowanie wykazu rocznych stawek amortyzacyjnych do Klasyfikacji Środków Trwałych 2016.


Wróć do listy