Galt - logo

Poważne sankcje za brak dokumentacji

ceny transferowe, podatki

Od 1 stycznia 2017 r. zmienią się przepisy dotyczące cen transferowych, a tym samym zmianie może ulec obowiązek dokumentacyjny dla poszczególnych spółek.

1 stycznia 2016 roku zaczną obowiązywać znowelizowane ustawy: o podatku dochodowym od osób fizycznych i o podatku dochodowym od osób prawnych. Istotne zmiany w przepisach obejmują regulacje dotyczące cen transferowych. Nie oznacza to jednak, że wszystkie nowości będą miały zastosowanie wraz z wejściem w życie przepisów znowelizowanych ustaw o PIT i o CIT. Warto więc upewnić się, od kiedy faktycznie nowe przepisy w tym zakresie obowiązują.

Ponadto zachęcamy do zapoznania się z nowy przepisami. Nowe regulacje zmieniające definicję podmiotu powiązanego oraz kryteria według których powstaje obowiązek dokumentacyjny dla danej spółki mogą sprawić, że podmioty, które do tej pory nie musiały przygotować dokumentacji cen transferowych, będą objęte obowiązkiem dokumentacyjnym już za 2017 rok.

W sytuacji kontroli organów podatkowych i zażąda­nia od spółki dokumentacji ma ona 7 dni na przedło­żenie żądanych dokumentów organowi. W przypadku niewypełnienia tego obowiązku firma musi się liczyć z poważnymi sankcjami podatkowymi i karnymi skar­bowymi. Do sankcji podatkowych należy szacowanie dochodu i prawdopodobne stwierdzenie zaniżenia zo­bowiązania podatkowego, a zatem obowiązek zapła­ty dodatkowego podatku w wysokości 50% różnicy pomiędzy podatkiem określonym przez organy skar­bowe a dochodem wykazanym przez podatnika. Po­nadto w przypadku wystąpienia takich sankcji należy dodatkowo zapłacić odsetki za zwłokę w realizacji za­ległego zobowiązania podatkowego. Warto zatem za­bezpieczyć się podwójnie – przygotować dokumentację cen transferowych, jeśli dana transakcja jest objęta obowiązkiem dokumentacyjnym (zależnie od rodzaju i kwoty transakcji) oraz przygotować studium porów­nawcze, które jest bezpośrednim dowodem na ryn­kowość zysku osiąganego z danego kontraktu przez spółkę. Te dokumenty stanowią swoiste narzędzie obrony w przypadku kontroli podatkowej, również podczas konieczności przedłożenia ekonomicznego uzasadnienia transakcji.

Zapraszamy do zapoznania się z dalszymi artykułami na temat innych zmian z zakresu cen transferowych.


Wróć do listy