Galt - logo

Osoby kontaktowe

Baza wiedzy - Restrukturyzacja

Nowe podatkowe spojrzenie na restrukturyzację

restrukturyzacje, 21/11/2014

Przedsiębiorstwa, aby utrzymać się na rynku i dobrze prosperować, muszą przewidywać i trafnie oceniać swo­ją zdolność do efektywnego działa­nia. Ich starania do stałego rozwoju w stale zmieniającym się otoczeniu nierzadko wpływają na podjęcie decyzji o restrukturyza­cji prowadzonego przedsiębiorstwa. Na zakres procesów restrukturyzacyjnych oraz ich zło­żoność wpływa wiele przesłanek natury eko­nomicznej, społecznej i organizacyjnej, a także […]

Czytaj dalej

Studium porównawcze przy restrukturyzacji

restrukturyzacje, 17/06/2014

Rozporządzenie ministra finansów z 3 lipca 2013 r. zmieniające do­tychczas obowiązujące przepisy w zakresie szacowania cen w trans­akcjach między podmiotami po­wiązanymi zmusza do dokonania przeglądu dokumentacji cen transferowych spółek, rów­nież tych z ostatnich pięciu lat. Szczególne miejsce w rozporządzeniu zajmuje termin „re­strukturyzacja”. Warto zatem przyjrzeć się mu bliżej. Rozumienie restrukturyzacji Mówiąc „restrukturyzacja”, najczęściej myśli­my „aport, […]

Czytaj dalej

Restrukturyzacja może wiązać się z sankcjami

restrukturyzacje, 17/06/2014

W związku z projektowany­mi przepisami dotyczącymi wprowadzenia klauzuli obejścia prawa podatko­wego (założenia do projek­tu nowelizacji Ordynacji podatkowej przyjęte zostały przez Radę Ministrów 28 marca 2014 r.) Ministerstwo Finansów zwiększa aktyw­ność w zakresie przeciwdziałania podejmo­wanej przez przedsiębiorstwa optymalizacji podatkowej i restrukturyzacji działalności m.in. poprzez tworzenie sztucznych struk­tur, dla których głównym uzasadnieniem jest osiągnięcie korzyści podatkowych. Klauzula […]

Czytaj dalej