Galt - logo

Sprawozdanie z działalności Country by Country (CbC)

ceny transferowe

Od 1 stycznia 2017 r. zakres informacyjny dokumentacji cen transferowych będzie uzależniony od wartości przychodów lub kosztów osiągniętych przez firmę w poprzednim roku podatkowym.

1 stycznia 2016 roku znowelizowane zostały ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych i ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych. Zmiany w przepisach będą miały znaczący wpływ na regulacje dotyczące cen transferowych. Nie oznacza to jednak, że wszystkie zmiany mają zastosowanie wraz z wejściem w życie przepisów. Należy zatem upewnić się, od kiedy nowe przepisy nas obowiązują.

Wszystkie podmioty powinny więc zwrócić szczególną uwagę czy wobec nowych przepisów będą objęte obowiązkiem dokumentacyjnym, a jeżeli tak – jakie informacje powinny przedstawić organom podatkowym i od kiedy zakres tych informacji zostanie zmieniony.

Jedną z wprowadzanych nowymi przepisami zmian jest nowy zakres informacyjny sporządzanej dokumentacji. Zgodnie z nowymi przepisami ma on być uzależniony od wartości przychodów lub kosztów osiągniętych przez podatnika w poprzednim roku podatkowym.

Ostatni z wprowadzonych nowymi przepisami progów wynosi 750 milionów euro. Podmioty, działające pośrednio lub bezpośrednio poza granicami Polski, których skonsolidowany przychód przekroczy 750 milionów euro i które spełnią dodatkowe, wskazane w ustawie warunki, będą przygotowywać sprawozdanie z działalności w innych krajach.

Ten obowiązek będzie dotyczył tych podmiotów, które oprócz posiadania skonsolidowanego przychodu na poziomie 750 milionów euro będą tzw. jednostkami centralnymi w swojej grupie. Oznacza to, że będą miały wyłącznie status jednostki dominującej i nie będą pozostawały w charakterze jednostki zależnej w rozumieniu ustawy o rachunkowości.

Dla przypomnienia, zgodnie z ustawą o rachunkowości: przez jednostkę dominującą rozumie się jednostkę będącą spółką handlową lub przedsiębiorstwem państwowym, sprawującą kontrolę nad jednostką zależną, w szczególności:

  1. a) posiadającą bezpośrednio lub pośrednio większość ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym jednostki zależnej, także na podstawie porozumień z innymi uprawnionymi do głosu, wykonującymi prawa głosu zgodnie z wolą jednostki dominującej, lub
  2. b) będącą udziałowcem jednostki zależnej i uprawnioną do kierowania polityką finansową i operacyjną tej jednostki zależnej w sposób samodzielny lub przez wyznaczone przez siebie osoby lub jednostki na podstawie umowy zawartej z innymi uprawnionymi do głosu, posiadającymi na podstawie statutu lub umowy spółki, łącznie z jednostką dominującą, większość ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym, lub
  3. c) będącą udziałowcem jednostki zależnej i uprawnioną do powoływania i odwoływania większości członków organów zarządzających, nadzorujących lub administrujących tej jednostki zależnej, lub
  4. d) będącą udziałowcem jednostki zależnej, której więcej niż połowę składu organów zarządzających, nadzorujących lub administrujących w poprzednim roku obrotowym, w ciągu bieżącego roku obrotowego i do czasu sporządzenia sprawozdania finansowego za bieżący rok obrotowy stanowią osoby powołane do pełnienia tych funkcji w rezultacie wykonywania przez jednostkę dominującą prawa głosu w organach tej jednostki zależnej, chyba że inna jednostka lub osoba ma w stosunku do tej jednostki zależnej prawa, o których mowa w lit. a, c lub e, lub
  5. e) będącą udziałowcem jednostki zależnej i uprawnioną do kierowania polityką finansową i operacyjną tej jednostki zależnej, na podstawie umowy zawartej z tą jednostką zależną albo statutu lub umowy tej jednostki zależnej

Ponadto, co zrozumiałe, podmioty te muszą dokonywać konsolidacji sprawozdań finansowych oraz posiadać poza Polską zakład zagraniczny lub jednostki zależne.

Sprawozdanie CbC będzie musiało zawierać informacje o wysokości osiąganych dochodów, opłaconego podatku oraz miejsca prowadzenia działalności w różnych krajach.

Nie wiadomo na dzień dzisiejszy jak ma wyglądać szczegółowy zakres informacji, które należy zawrzeć w raporcie Country by Country, z wyjątkiem tego, że ma ono pozwalać na analizę ryzyka zaniżenia dochodu do opodatkowania w obszarze cen transakcyjnych i wprowadzać dla podatników ułatwienia w zakresie wzoru sprawozdania zgodnymi z wytycznymi OECD. Rozporządzenie w tym zakresie wyda Minister Finansów.

W rezultacie, największe podmioty będą musiały zadbać o sporządzanie zwykłych dokumentacji (local file), dokumentacji grupowej (master file), jak i sprawozdania z działalności CbC.

Zapraszamy do zapoznania się z dalszymi artykułami na temat innych zmian z zakresu cen transferowych.


Wróć do listy