Galt - logo
 • Outsourcing pracowniczy na kontrolowanym

  , prawo

  W najnowszym wydaniu magazynu Truck & Business ukazał się artykuł naszej ekspertki  – „Outsourcing pracowniczy na kontrolowanym”. Możliwość korzystania z pracowników innego podmiotu nie jest zabroniona. Wręcz przeciwnie, takie sytuacje dopuszcza wprost kodeks pracy. Mogą mieć one jednak charakter czasowy. Zachęcamy do lektury całości artykułu w magazynie. (Kliknij aby pobrać)  

  Czytaj więcej

 • Niewypłacalność wreszcie doprecyzowana

  , prawo

  Rodzina bankrutującego przedsiębiorcy też uzyska pomoc z FGŚP. Nowe prawo wejdzie w życie 5 września. Ustawa o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy zawiera jej własną definicję na potrzeby zaspokajania pracowników, których zakład pracy bankrutuje. Ustawa definiuje tę niewypłacalność, wyliczając sytuacje, w których pracodawca nie może wypełniać swoich zobowiązań finansowych, czyli np. ogłoszenie upadłości, […]

  Czytaj więcej

 • Upadłość spółki uzasadnia obniżenie pensji menedżerów

  , legal

  Zarówno prawo upadłościowe, jak i prawo restrukturyzacyjne zawierają przepisy pozwalające na uznanie wynagrodzenia osób zarządzających działalnością dłużnika za bezskuteczne w stosunku do masy upadłości lub masy sanacyjnej. Co do zasady sędzia-komisarz nie dysponuje stosowną wiedzą na temat poziomu wynagrodzeń, która pozwoliłaby mu oszacować, czy pensja menedżera została zawyżona. Co prawda może sięgać do raportów publikowanych […]

  Czytaj więcej

 • Relacje stron określi treść kontraktu menedżerskiego

  , legal

  Porównując kontrakt menedżerski do umowy o pracę – która też może być podstawą powierzenia obowiązków zarządcy – pozwala on na zastosowanie bardziej elastycznych, dogodniejszych dla spółki mechanizmów. Umowa o zarządzanie, jako umowa cywilnoprawna, nie podlega regulacjom prawa pracy. Oznacza to, że strony mogą ustalić zasady świadczenia usług przez menedżera w odmienny sposób. Nawiązanie z członkiem […]

  Czytaj więcej

 • Upadłość a ułatwiona redukcja zatrudnienia

  , prawo

  Jeśli pracodawca ogłosi upadłość lub otworzy postępowanie sanacyjne, może skorzystać z ułatwień przy redukcji zatrudnienia. Upadłość lub restrukturyzacja pracodawcy ogranicza ochronę pracownika jako słabszej strony stosunku pracy. Wyłączeniu lub modyfikacji ulega wówczas szereg przepisów kodeksu pracy dotyczących rozwiązywania umów o pracę. Biorąc pod uwagę fakt, że redukcja zatrudnienia w takich przypadkach jest najczęściej nieuchronna, jest […]

  Czytaj więcej

 • Mediacje w sprawach pracowniczych

  , prawo

  Nowelizacja Kodeksu pracy ma nakładać na pracodawców obowiązek informacyjny, polegający na poinformowaniu pracowników, w sposób przyjęty w danym zakładzie pracy, o możliwości pozasądowego rozwiązania konfliktu: wszczęcia postępowania pojednawczego, jeżeli u pracodawcy działa komisja pojednawcza lub mediacji, na podstawie zawartej z pracodawcą umowy o mediację. Oba z powyższych sposobów rozwiązywania sporów, a także możliwość arbitrażu w […]

  Czytaj więcej

 • Kiedy pensja członka zarządu wolna od składek ZUS

  , legal

  Jeśli członek zarządu pełni swoją funkcję na podstawie powołania, nie podlega ani ubezpieczeniom społecznym, ani zdrowotnemu. Inaczej jest, gdy dodatkowo zawrze ze spółką umowę o pracę lub kontrakt cywilnoprawny. Stosunek prawny między spółką a członkiem jej zarządu może zostać uregulowany w drodze różnych aktów prawnych. Szczegółowe obowiązki reprezentanta spółki mogą zostać wskazane w samej uchwale […]

  Czytaj więcej

 • Powierzenie innej pracy tylko zamiast, a nie obok dotychczasowych obowiązków

  , pozostałe

  Zachęcamy do lektury wywiadu, którego redakcji Rzeczpospolitej udzieliła nasza ekspertka Katarzyna Kamińska. Całość rozmowy można przeczytać tutaj. 

  Czytaj więcej

 • Korzystanie z „wynajmu” kierowców może być ryzykowne

  , prawo

  Na rynku transportowym funkcjonują podmioty zajmujące się „wynajmowaniem” kierowców. Korzystanie z ich usług może być jednak obarczone dość dużym ryzykiem – nie wszystkie bowiem takiego typu firmy prowadzą swoją działalność zgodnie z obowiązującymi przepisami. Możliwość korzystania z pracowników innego podmiotu nie jest zabroniona. Takie sytuacje dopuszcza wprost kodeks pracy. Sytuacje takie mają mieć jednak charakter […]

  Czytaj więcej

 • O agencjach pracy tymczasowej dla Pulsu Biznesu

  , prawo

  Pośrednicy w zatrudnieniu i pracy tymczasowej będą musieli złożyć do rejestru oświadczenia o zakresie ich usług, a brak lokalu pozbawi ich certyfikatu. — Agencja, które chce prowadzić działalność o obu profilach, powinna uzyskać oba certyfikaty. Świadczenie usług bez wpisu do rejestru jest bowiem wykroczeniem — przestrzega Katarzyna Kamińska, starszy prawnik w Kancelarii Galt. Zwraca przy tym uwagę, że o certyfikaty […]

  Czytaj więcej

Więcej artykułów